slide1 (1)
REGULAMIN PARKU LINOWEGO CASCADER PARK

1. Aby korzystać z atrakcji Cascader Park należy:
-zapoznać się z niniejszym regulaminem i złożyć pisemną deklarację akceptacji jego warunków (oświadczenie) lub przedstawić deklarację podpisaną przez opiekuna prawnego (osoby niepełnoletnie)
-spełniać kryteria wzrostu, wagi i wieku odpowiednie dla danej atrakcji
-posiadać ważny bilet
-odbyć szkolenie instruktażowe dotyczące zasad asekuracji.
2. Obsługa parku ma możliwość kwestionowania autentyczności oświadczeń i z tego tytułu może nie wyrazić zgody na sprzedaż biletu.

3. Kryteria wstępu na trasę linową EVEREST: ñminimalny zasięg rąk: 180 cm, ñmaksymalna waga: 120 kg,
ñminimalny wiek: 9 lat.

ñosoby w wieku 9 – 13 lat mogą pokonywać trasę tylko z osobą pełnoletnią, która pomaga podczas asekuracji, jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku poniżej 13 lat.

4. Kryteria wstępu na trasę linową LHOTSE: ñminimalny zasięg rąk: 180 cm, ñmaksymalna waga: 120 kg,
minimalny wiek: 7 lat.

ñosoby w wieku 7 – 13 lat mogą pokonywać trasę tylko z osobą pełnoletnią, która pomaga podczas asekuracji, jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku poniżej 13 lat.

5. Kryteria wstępu na trasę linową MANASLU:
-minimalny zasięg rąk: 165 cm,
-minimalny wiek: 7 lat,
-maksymalna waga: 100 kg
*osoby w wieku 7 – 9 lat mogą pokonywać trasę tylko z osobą pełnoletnią, która pomaga podczas asekuracji, jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku poniżej 9 lat.

6. Kryteria wstępu na trasę linową MAKALU:
-minimalny zasięg rąk: 145 cm,
-minimalny wiek: 6 lat,
-maksymalna waga: 100 kg.
*dzieci pokonują trasę samodzielnie pod ścisłym nadzorem instruktora znajdującego się na ziemi pod trasą linową.

7. Kryteria wstępu na TYROLKĘ 300:
-maksymalna waga: 120 kg,
-minimalny wiek: 7 lat.

8. Kryteria wstępu na TYROLKĘ CASCADER:
-maksymalna waga: 120 kg,
-minimalny wiek: 9 lat.

9. Korzystanie z atrakcji odbywa się z wykorzystaniem certyfikowanego sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości. Ma on za zadanie ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie gwarantuje jednak, że ewentualny wypadek nie pozostawi śladów.

10. Odbiór sprzętu asekuracyjnego następuje po okazaniu ważnego biletu i dokumentu tożsamości.

11. Zabronione jest używanie sprzętu asekuracyjnego innego niż wydanego przez obsługę Cascader Park.

12. Sprzęt asekuracyjny jest zakładany przez instruktorów parku linowego, nie wolno przy nim nic zmieniać. Jeżeli sprzęt zostanie przez uczestnika zdjęty (np. wyjście do WC) należy zgłosić się do instruktora celem sprawdzenia prawidłowości jego zamocowania. Po skorzystaniu z atrakcji sprzęt asekuracyjny należy niezwłocznie zwrócić. Zdjęcie sprzętu asekuracyjnego następuje wyłącznie w obecności instruktora.

13. Przed korzystaniem z atrakcji zaleca się upięcie długich włosów w kucyk lub schowanie ich pod kask. Osoby noszące okulary lub biżuterię, powinny tak je zabezpieczyć, żeby nie uległy uszkodzeniu oraz aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników.

14. Wstęp na trasy linowe możliwy jest wyłącznie po pomyślnym ukończeniu szkolenia instruktażowego z zasad asekuracji. Stopień opanowania zasad asekuracji przez uczestników oceniają instruktorzy. Instruktor może odmówić uczestnikowi wejścia na trasę, jeżeli uzna, że nie jest on w stanie stosować się do zasad bezpieczeństwa przedstawionych podczas szkolenia.

15. Ze zjazdów na linie (tyrolek) można korzystać wyłącznie pod nadzorem instruktora.

16. Podczas korzystania z atrakcji należy stosować się do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych, postanowień niniejszego regulaminu oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów parku. Nie przestrzeganie nakazów oraz poleceń może zagrażać bezpieczeństwu osób korzystających z atrakcji oraz osób postronnych.

17. Osoba korzystająca z atrakcji ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku nie stosowania się do poleceń instruktora, postanowień Regulaminu i nakazów bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli doprowadzi ono do doznania przez nią lub osoby postronne uszczerbku na zdrowiu. Zarządca Cascader Park zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parku osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
18. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego wyposażenia parku linowego należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

19. W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub złego samopoczucia należy niezwłocznie powiadomić obsługę, która zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwania pogotowia.

20. Cascader Park zastrzega sobie prawo do przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie, w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza) lub innego niespodziewanego zdarzenia, mogącego zagrażać bezpieczeństwu. Osoby, które były zmuszone do przerwania zabawy w związku z w/w warunkami mogą wykorzystać bilet w innym terminie. W tym celu należy niezwłocznie udać się do punktu sprzedaży biletów, celem odebrania upoważniającej do tego wejściówki.

21. Cascader Park nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety. Możliwe jest jedynie uzyskanie zwrotu w postaci vouchera do wykorzystania w późniejszym terminie. Bilet uznaje się za wykorzystany w momencie ubrania wypożyczonej uprzęży oraz rozpoczęcia udziału w szkoleniu z asekuracji.

22. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia.

23. Zabronione jest spożywanie na terenie parku alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem środków odurzających obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z atrakcji parku. Zarządca Cascader Park zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parku osób, które nie przestrzegają powyższego zakazu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.

24. Wstęp na teren parku może odbywać się wraz z psami, jednakże muszą one pozostać na smyczy oraz pod ciągłym i bezpośrednim dozorem. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiedzialność ponosi właściciel psa.

25. Na terenie parku należy poruszać się tylko wyznaczonymi alejkami i ścieżkami.

26. Cascader Park nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu

27. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów bezpieczeństwa należy do obsługi parku.

ZASADY ASEKURACJI:

1. Każda trasa linowa rozpoczyna się od drabinki wejściowej, na której używamy do asekuracji wyłącznie lonży z karabinkami. Karabinki wpinamy pojedynczo do pętli

asekuracyjnych oznaczonych kolorem czerwonym. Należy pamiętać aby zawsze przynajmniej jeden karabinek wczepiony do pętli znajdował się powyżej wysokości pasa.

2. Po dojściu do platformy umieszczonej na drzewie należy przepiąć się do pętli asekuracyjnej oznaczonej kolorem czerwonym opasanej wokół drzewa. Przepiąć należy się kolejno jednym karabinkiem, później drugim . Następnie należy przejść na krawędź platformy.

3. Na platformie mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

4. Przed wejściem na przeszkodę należy przypiąć bloczek (karabinek z rolką) do liny asekuracyjnej (stalowej, oznaczonej kolorem czerwonym). Następnie należy jeden karabinek wpiąć do liny tak aby znajdował się za bloczkiem (w stosunku do kierunku przemieszczania się). Drugi karabinek należy przypiąć do pierwszego karabinka (nie do liny).

5. Na każdej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na przeszkodę dopiero, gdy idący z przodu uczestnik znajdzie się na platformie.

6. Po dojściu do kolejnej platformy należy przypiąć najpierw pierwszy, później drugi karabinek do pętli asekuracyjnej znajdującej się wokół drzewa. Bloczek z rolką należy przenieść do liny asekuracyjnej następnej przeszkody.

7. Po każdym wpięciu karabinka lub bloczka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty. Przed wejściem na przeszkodę należy zawsze sprawdzić poprawność założenia asekuracji.

8. Podczas pokonywania tras lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika, a chwytać można jedynie za lonżę z bloczkiem. Podczas poruszania się po przeszkodach nie wolno dotykać rękoma lin stalowych.

9. W przypadku nietypowych przejść należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.

10. Podczas pokonywania tras należy być ZAWSZE wpiętym do czerwonej, stalowej „liny życia” .Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której w jednym momencie z lin lub pętli asekuracyjnych wypięte są obydwa karabinki.

Życzymy udanej zabawy!